۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

داستان کون دادن به بهترین رفیقت

من و یکی از دوستام که نزدیکه 8ساله باهم رفیقیم .
قضیه از اینجا شروع میشه :من و دوستم 2تا پسریم اون سال اولی که باهم دوست شدیم یعنی وقتی که 10 ساله بودیم تازه جفتمون فهمیده بودیم سکس و از اینجور حرفا چیه .
یه روز دوستم گفت بیا کیره منو بخور که منم با کلی زور قبول کردم کیرش مزه ی خوبی داشت نزدیکه 2 سالی هر وقت می خواست براش ساک میزدم. چند سالی باهم دوست بودیمو هیچ اتفاقی نیفتاد .تا اینکه اونا خونشونو اوردن بغل خونه ی ما من هر وقتی اونو میدیدم حشره کیرش می شدمو اون می گفت که دیگه بچه نیستیمو 2روز دیگه نهمیتونیم تو چشه هم نگاه کنیم.اخه ما الان 16 سالمونه .
قضیه کون دادنم به بهترین دوستم:امروز تو مدرسه بهترین  رفیقم که پشتم میشینه سر کلاس بهم گفت دستتو از زیر میز بیار عقب یه چیز بدم بخوری منم دستمو بردم پشت تا ازش بگیرم یهو دیدم کیر سیخ شدش تو دستمه شهوت کل بدنمو گرفت تا زنگ اخر تو این فکر بودم امروز چه جوری کیرشو بخورم یادم اومد  فردا امتهان هندسه داریم بش گفتم امروز میام باهم کار کنیم اونم گفت باشه تو کونم عروسی بود وقتی رفتم خونه سریع رفتم حموم و تمام پشم کونمو زدم گفتم شایدم منو کرد .
بد از نیم ساعت زنگ زدم گفتم بایم گفت اره خونشون کسی نبود من رفتم یه کمی درس خوندیمو من بش گفتم کیرت سیخ گفت اره گفتم ببینمش تا گرفتم دستم کردمش تو دهنم داشتم براش جق میزدم ابش بیاد تو دهنم که گفت برگرد بکونمت گفتم باشه کرد تا ته تو که اخ بلندی گفتم بد یکمی تلمبه زد دیدم ابش ریخت توم  یکمیشم خوردم خیلی بهم حال داد ولی بدش مس سگ پشیمون شدم چون دوستیمون داشت بهم می خورد الان باهام سرسنگین صحبت می کنه؟
نمیدونم چی کار کنم